Algemene Ledenvergadering Sterk op Stroom.
Wanneer: maandag 13 februari 2023, om 20.00 uur

Locatie: Tuinpaviljoen ’t EI van Groene Mient, ingang poort naast Mient 351  Den Haag.
Meld je s.v.p. aan voor deelname aan de ALV via info@sterkopstroom.nl

Agenda ALV.
19.45    Inloop met een kopje koffie / thee

20.00     Welkom door het bestuur  ( Peter)
– Vaststellen van de agenda
– Voortgang van het zonnedak Mient 277 (mondeling)
– Afronding Living Lab Groene Mient (mondeling)

20.10     Vaststellen verslag ALV 9 maart 2022  ( bijgesloten)

20.15    Bespreking en vaststelling SoS jaarverslag 2022 ( bijgesloten)
– Toelichting op het verslag  (Peter / Willie)
– Vaststelling Jaarverslag 2022

20.30   Bespreking en vaststelling Jaarrekening 2022 ( bijgesloten)
–  Toelichting op de jaarrekening (Arie)
–  De kascommissie bestaande uit drie SoS leden heeft de boeken gecontroleerd en akkoord bevonden ( verslagje kascommissie bijgesloten).
–  Decharge bestuur m.b.t. financiën 2022
–  Instellen kascommissie 2023

20.45   Bespreking en vaststelling concept Jaarplan 2023 (bijgesloten)
– Toelichting op nieuwe activiteit in het jaarplan door Willie en Peter
– vaststellen van het jaarplan en groenlicht voor het ingang zetten van de uitvoering

21.15  Bespreking concept begroting 2023 (bijgesloten)
– toelichting door Arie
– vaststellen contributie 2023 SoS op € 7,50
– vaststellen begroting 2023 

21.30  Rondvraag / W.v.t.t.k.

21.45  Einde ALV / drankje en napraten.

De betreffende stukken zijn te downloaden via onderstaande link:
 – Agenda ALV SoS 13 februari 2023
 – SoS ALV jaarverslsg 2022
 – Jaarrekening 2022 Sterk op Stroom definitieve versie 21-1-2023
 – Jaarplan 2023: Hoe kijkt Sterk op Stroom naar de toekomst
– 
Begroting SOS 2023 versie 23-1-202320230125